Medlemsinformasjon 2015

Styret 2015
Kontaktinfo
Ny organisasjonsplan
Årsrapport for 2012
Lisenser
Medlemskontingent
Medlemsfordeler
Klubbtøy
Aktiviteter
10 Sykkelvettregler
10 Stivettregler

Styret 2015
Leder: Truls Jørgensen
Nestleder: Per W. Røssum
Styremedlem: Per Linkjendal, sekretær
Styremedlem: Grethe Blesvik: Kasserer
Styremedlem: Tor Kristian Gautefald
Styremedlem: Bjarne Sandland
Styremedlem: Morgan Bakken
Varamedlem: Rune Storhaug

Kontaktinfo
Tlf. leder: 917 14 450.  Klubben har en egen e-postadresse. Alle typer henvendelser kan rettes til kragerosk@gmail.com

Organisasjonsplan
Klubben har vedtatt en ny organisasjonsplan; som inneholder en beskrivelse av medlemmenmes rettigheter og plikter:

Som medlem i Kragerø sykleklubb har man rett til å delta på alle åpne treninger, og til å stille for
klubben i de turritt man ønsker.
Medlemmene plikter å følge vegtrafikkloven ved trening på åpen landevei, og NCF’s
bestemmelser ved deltakelse i så vel turritt som aktive ritt.
Medlemmer som deltar på aktive ritt plikter å ha satt seg inn i gjeldende reglementer for disse, og
for øvrig representere klubben på en positiv og god måte i møte med andre ryttere, andre
trafikanter, arrangører og dommere.
Klubbdrakt og hjelm skal benyttes under organisert trening og i ritt. Hjelm anbefales alltid brukt av
hensyn til egen sikkerhet og forsikringen.
For å oppnå vedtatte støtteordninger og rabatter sponsoravtaler må medlemskontingent være
betalt og kvittering framvises uoppfordret. Kontingent for foregående år er kun gyldig til 30. mars påfølgende år.
Medlemmene skal være lojale mot klubbens sponsorer, og det er under aktiviteter for klubben
ikke anledning til å profilere andre sponsorer enn de klubben har avtale med, eller som på andre
måter er godkjent av klubbens styre.
Alle medlemmer har dugnadsplikt. Alle medlemmer skal ­ minst en gang i året ­ stille til dugnad
når de blir spurt, ­enten selv eller ved egnet stedfortreder. Dugnadsplikten kan for eksempel bestå i å
hjelpe til på et av klubbens arrangementer eller rydde sykkelløyper.
Klubben bestiller ikke lisens for medlemmer som skylder kontingent.

 

Lisenser kan bestilles når medlemskontingenten er betalt. Husk å opplyse om type og aldersklasse ved bestilling. Se sykling.no for mer informasjon om lisenser. Betalt lisens kan skrives ut fra Minidrett.no eller bes tilsendt.

Medlemsavgift 2015:
Medlem over 18 år: 300kr.
Medlem under 18 år: 200 kr.
Familiemedlemskap*: 400 kr.
Støttemedlemskap*: 100 kr.

Giro for betaling av kontingent blir sendt ut i løpet av året. Medlemsavgiften kan ellers når som helst betales til Kragerø Sykleklubb, kontonummer 2655 60 46424. Husk å merke innbetalingen med navn og antall familiemedlemmer!

Medlemsfordeler
Gode rabatter hos de lokale sykkelbutikkene.
Fortrinnsrett på reparasjoner av sykler før konkurranser.
Gode priser på klubbtøy av meget bra kvalitet
Fellesturer og -treninger på landevei, grusvei og sti
Fellesreiser til turritt
Klubbkvelder og andre sosiale sammenkomster

Klubbtøy kan bestilles ved å kontakte leder på telefon eller via kragerosk@gmail.com.


25. juni arrangerer klubben Kragerø-rittet. I kalenderen på nettsida vil det heretter kun ligge informasjon om faste treninger, møter osv. fastsatt av styret. Bruk gjerne klubbens Facebookside til å legge ut egne treningsturer m. m.

10 sykkelvettregler fra NCF
For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei
1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal
bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre
skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.
Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
3. Fakta om forbikjøring.
a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere
denne på vegens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18-1.
b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre
den forbikjørte jf. trafikkregler § 12-3. SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand
mellom bil og syklist ved forbikjøring.
4. Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15
syklister.
5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende
steder om det dannes kø.
6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten
har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4.
Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg – vær konsekvent og la
hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke
helt ut av vegbanen.
8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige
endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal.
Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.
9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i
mørket.
10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet
ved ulykke.

10 Stivettregler utarbeidet av Norsk Organisasjon for Terrengsykling
1. Vær omtenksom og hyggelig i møte med turgåere.
2. Du har alltid vikeplikt for fotgjengere.
3. Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre, særlig langs veier og stier som innbyr til høy hastighet, eller i uoversiktlige partier.
4. Brems ned til gangfart i god tid før du passerer andre på en smal sti.
5. Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.
6. Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.
7. Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.
8. Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.
9. Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.
10. Dersom to syklister møtes i en bakke, har den som sykler oppover forkjørsrett.

Aktiviteter